สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9
Administrative Office of the Courts of Justice, Region IX

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9

อธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 ตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการบริหารราชการคดีแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ศาลจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบที่ 1
image

image รูปภาพ
image
image
image

    เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 9 นาฬิกา นายประคอง เตกฉัตร อธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 มอบหมายให้ นางดวงนภา อุทัยพันธ์ เรือนแก้ว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 และคณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการบริหารราชการคดีแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของศาลในพื้นที่พิเศษชายแดนภาคใต้ รวม 4 มิติ ได้แก่ 1.ด้านประสิทธิผลการบริหารจัดการคดีและการปฏิบัติราชการ  2.ด้านคุณภาพการให้บริการ  3.ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการคดีและการปฏิบัติราชการ  4.ด้านการพัฒนาองค์กร ณ ศาลจังหวัดนราธิวาส รวมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรค ข้อขัดข้องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจอำนาจหน้าที่ โดยมี  นายอดุลย์ศักดิ์  โชติชูช่วง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนราธิวาส พร้อมคณะให้การต้อนรับ