สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9
Administrative Office of the Courts of Justice, Region IX

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9

อธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 ตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการบริหารราชการคดีแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบที่ 1
image

image รูปภาพ
image
image
image
image

    เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 9 นาฬิกา นายประคอง เตกฉัตร อธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 และคณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการบริหารราชการคดีแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของศาลในพื้นที่พิเศษชายแดนภาคใต้ รวม 4 มิติ ได้แก่ 1.ด้านประสิทธิผลการบริหารจัดการคดีและการปฏิบัติราชการ  2.ด้านคุณภาพการให้บริการ  3.ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการคดีและการปฏิบัติราชการ  4.ด้านการพัฒนาองค์กร ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี รวมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรค ข้อขัดข้องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจอำนาจหน้าที่  โดยมี  นายดำรงค์  ยาน้ำทอง  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี พร้อมคณะให้การต้อนรับ