สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9
Administrative Office of the Courts of Justice, Region IX
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หลักสูตร“กระบวนพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์” ผ่านโปรแกรม Zoom ระหว่างวันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 256

image เอกสารแนบ