สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9
Administrative Office of the Courts of Justice, Region IX
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หลักสูตร“การลงลายมือชื่อในสัญญาประนีประนอมยอมความในคดีแพ่ง ด้วยระบบลงนามอิเล็กทรอนิกส์”

image เอกสารแนบ