สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9
Administrative Office of the Courts of Justice, Region IX

เกี่ยวกับหน่วยงาน
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9

ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน

ภารกิจและอำนาจหน้าที่ของสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙

                                                 ตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓  และพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑  มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๔ กำหนดให้อธิบดีผู้พิพากษาภาคในฐานะหัวหน้าส่วนราชการ รับผิดชอบในราชการของศาลให้เป็นไปโดยเรียบร้อย และให้อธิบดีผู้พิพากษาภาคเป็นผู้พิพากษาในศาลที่อยู่ในเขตอำนาจด้วย  มีอำนาจและหน้าที่ตามที่กำหนดไว้  ดังนี้ 

๑. นั่งพิจารณาและพิพากษาคดีใดๆ ของศาลนั้นหรือเมื่อได้ตรวจสำนวนคดีใดแล้ว มีอำนาจทำความเห็นแย้งได้

๒. สั่งคำร้องคำขอต่างๆที่ยื่นต่อตนตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๒๔ (๑) และ (๒)แห่งพระธรรมนูญศาลยุติธรรม  สำหรับคดีที่อยู่ในศาลซึ่งอยู่ในเขตอำนาจ

๓. ระมัดระวังการใช้ระเบียบวิธีการต่างๆ ที่กำหนดขึ้นโดยกฎหมายหรือโดยประการอื่นให้เป็นไปโดยถูกต้อง เพื่อให้การพิจารณาพิพากษาคดีเสร็จเด็ดขาดไปโดยเร็ว

๔. ให้คำแนะนำแก่ผู้พิพากษาในศาลนั้นในข้อขัดข้องเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิพากษา

๕. ร่วมมือกับเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองในบรรดากิจการอันเกี่ยวกับการจัดวางระเบียบและการดำเนินงานส่วนธุรการของศาล

๖. ทำรายงานการคดีและกิจการของศาลส่งตามระเบียบ

๗. มีอำนาจหน้าที่อื่นตามกฎหมายกำหนดและมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

    ๑) สั่งให้หัวหน้าสำนักงานประจำศาลยุติธรรมรายงานเกี่ยวกับคดีหรือรายงานกิจการอื่นของศาลที่อยู่ในเขตอำนาจของตน

    ๒) ในกรณีจำเป็นจะสั่งให้ผู้พิพากษาคนใดคนหนึ่งในศาลที่อยู่ในเขตอำนาจไปช่วยทำงานชั่วคราวมีกำหนดไม่เกินสามเดือนในอีกศาลหนึ่งโดยความยินยอมของผู้พิพากษานั้นก็ได้แล้วรายงานไปยังประธานศาลฎีกาทันที

          ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๔)  พ.ศ. ๒๕๕๕  ให้มีอธิบดีผู้พิพากษาภาคภาคละหนึ่งคนจำนวน ๙ ภาค มีสถานที่ตั้งและเขตอำนาจตามที่ คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม กำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา กับให้มี

รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค  ภาคละสามคนแต่ไม่เกินหกคน  และคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมโดยความเห็นชอบของประธานศาลฎีกาได้กำหนดให้มีรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ จำนวนทั้งสิ้นหกคนโดยมีอำนาจหน้าที่เป็นผู้พิพากษาในศาลที่อยู่ในเขตอำนาจ ที่กำหนดไว้ในมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง (๒) และให้มีหน้าที่ช่วยอธิบดีผู้พิพากษาภาคตามที่อธิบดีผู้พิพากษาภาคมอบหมาย

          นอกจากนี้ตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยการบริหารราชการ  ส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ เป็นประธานอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค ๙ ต่อมามีระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการบริหารราชการศาลยุติธรรมในส่วนภูมิภาค (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕   มีการกำหนดตำแหน่ง       รองอธิบดีผู้พิพากษาภาคขึ้นใหม่ คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมจึงแก้ไขปรับปรุงระเบียบ  คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการบริหารราชการศาลยุติธรรมในส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยในส่วนภูมิภาคให้มีคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาคภาคละ  หนึ่งคณะ  เรียกชื่อโดยย่อว่า อ.ก.บ.ศ. ภาค  ประกอบด้วย

(๑)  อธิบดีผู้พิพากษาภาคเป็นประธานอนุกรรมการ

(๒)  รองอธิบดีผู้พิพากษาภาคเป็นอนุกรรมการ

(๓)  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาคเป็นอนุกรรมการ

(๔)  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลทุกศาลในเขตอำนาจของอธิบดีผู้พิพากษาภาคเป็นอนุกรรมการ

ให้เลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาคเป็นเลขานุการและให้ผู้อำนวยการสำนักศาลยุติธรรมประจำภาคเป็นผู้ช่วยเลขานุการ

ต่อมามีการแก้ไขระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการบริหารราชการศาลยุติธรรมในส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๔๘ ว่าในการประชุมของ อ.ก.บ.ศ. ภาค ถ้าประธานไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจมาประชุมได้ ให้รองอธิบดีผู้พิพากษาภาคที่มีอาวุโสสูงสุดที่มาประชุมเป็นประธานในที่ประชุม

ภายใต้บทบัญญัติแห่งพระธรรมนูญศาลยุติธรรม และพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม  พระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑และระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ และสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๙  มีบทบาทภารกิจในการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการงานคดี  การบริหารจัดการงานวิชาการ และงานธุรการทั่วไปของศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙  ครอบคลุมพื้นที่ ๗ จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง รวม  ๑๗  ศาล ดังต่อไปนี้

                   ๑. ศาลจังหวัดสงขลา

                   ๒. ศาลจังหวัดนาทวี

                   ๓. ศาลแขวงสงขลา

                   ๔. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา

                   ๕. ศาลจังหวัดพัทลุง

                   ๖. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง

                   ๗. ศาลจังหวัดตรัง

                   ๘. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง

                   ๙. ศาลจังหวัดสตูล

                 ๑๐. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสตูล

                 ๑๑. ศาลจังหวัดยะลา

                 ๑๒. ศาลจังหวัดเบตง

                 ๑๓. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา

                ๑๔. ศาลจังหวัดนราธิวาส

               ๑๕. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส

               ๑๖. ศาลจังหวัดปัตตานี

              ๑๗. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี